Zásady ochrany osobních údajů

Ve Skip Pay s. r. o., IČ: 07093331 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Když na partnerských e-shopech nabízíme úvěry Odloženou platbu, Třetinu nebo Revolvingový úvěr, využíváme různé typy údajů, jako jsou Vaše jméno a příjmení, Vaše kontaktní údaje, informace o objednaném zboží a službách a IP adresu. Při posuzování žádostí o poskytnutí Odložené platby nebo Třetiny zpracováváme také informace o Vašich předchozích objednávkách a Vašem chování na webu a získáváme údaje o Vaší ochotě a schopností splácet. V některých případech také pracujeme s údaji z insolvenčního rejstříku a od telefonních operátorů. Sledujeme, jaké je Vaše chování na našem webu, abychom web v budoucnu mohli dále zlepšovat. Pokud si u nás vytvoříte Registraci, pracujeme také s Vašim uživatelským jménem a údaji, které si nastavíte ve své Zákaznické zóně. Obdobně postupujeme i v případě, že jste nás požádali o poskytnutí Revolvingového spotřebitelského úvěru nebo Splátek, resp. jsme Vám již tento produkt poskytli. V takovém případě zpracováváme kromě výše uvedeného rovněž údaje potřebné pro posouzení Vaší úvěruschopnosti, jako je například výše Vašich měsíčních příjmů a výdajů nebo údaje potřebné pro splnění zákonných povinností z titulu zákona proti praní špinavých peněz (Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů), a to zejména povinnost provést identifikaci či kontrolu klienta, a z toho titulu potřebujeme údaje jako například místo narození či průkaz totožnosti nebo obrázek Vaší podoby v případě využití zjednodušené identifikace. Stejně tak údaje potřebné pro identifikaci a kontrolu klienta zpracováváme i u Odložené platby a Třetiny.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, rodné číslo a číslo občanského průkazu;
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména
  e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní adresa;
 • Vaše nastavení, kterým se rozumí údaje ve Vaší Zákaznické zóně, zejména nastavení newsletteru;
 • údaje o platbách, kterými se rozumí výše žádaných a poskytnutých úvěrů, informace o jejich splácení, placeném zboží nebo službách a Váš limit, resp. výše Vašeho úvěrového rámce v případě Revolvingového úvěru;
 • údaje o Vašich předchozích objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si na e-shopu či více e-shopech provozovaných jedním provozovatelem či spadajícími do jedné skupiny v minulostí objednali, a jejich ceně;
 • údaje o externí lustraci, kterými se rozumí údaje získávané z insolvenčního rejstříku a od telefonních operátorů, umožňující posouzení Vaší ochoty a schopností splácet; zejména se jedná o údaje o dřívějších závazcích a jejich plnění a Vašich současných i dřívějších dluzích; v případě Revolvingového úvěru a Splátek využíváme také Nebankovní registr klientských informací a v případě Třetiny pak Registr platebních informací;
 • údaje o Vaší ochotě a schopnosti splácet, které vypovídají o Vaší schopnosti a ochotě plnit svoje závazky a kterými se rozumí výsledek hodnocení údajů o Vašich platbách, předchozích objednávkách, údajů o externí lustraci a údajů o Vašem chování na webu; v případě Revolvingového úvěru a Splátek je to také např. výše měsíčních příjmů a výdajů, hlavního zdroje příjmů, zaměstnání či jiné výdělečné činnosti, rodinný stav, základní informace o bydlení, počet vyživovaných osob v domácnosti atd.;
 • údaje o Vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu i webech třetích stran a jejich používání, posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry, a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 • údaje o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
 • údaje související s využitím call centra, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy;
 • údaje potřebné z titulu zákona proti praní špinavých peněz, kterými jsou zejména jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, pohlaví, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu či jiného dokladu), stát, orgán, který průkaz totožnosti vydal, dobu platnosti průkazu totožnosti, obrázek Vaší podoby v případě využití zjednodušené identifikace, v případě podnikající osoby rovněž obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby;
 • údaje potřebné z titulu sankčního zákona (Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů), kterými jsou zejména jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, pohlaví, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu či jiného dokladu), stát, orgán, který průkaz totožnosti vydal, dobu platnosti průkazu totožnosti, podobiznu, v případě podnikající osoby rovněž obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby.

2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud žádáte o Odloženou platbu nebo Třetinu, využíváme Vaše údaje k rozhodnutí, zda Vám Odloženou platbu nebo Třetinu na e-shopu poskytneme, a abychom chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. S Vaším souhlasem v některých situacích při sjednávání Odložené platby nebo Třetiny na e-shopu můžeme Vaše osobní údaje předat i třetím stranám, pro získání dalších nezbytných informací.

Vaše údaje rovněž zpracováváme v situaci, kdy jste si požádali o poskytnutí Revolvingového úvěru nebo Splátek, a to zejména proto, abychom ověřili, zda splňujete podmínky pro získání daného spotřebitelského úvěru, ověřili Vaši úvěruschopnost a řádně Vás identifikovali, a i zkontrolovali dle zákona proti praní špinavých peněz. Pro tento účel můžeme pořizovat a po dobu deseti let uchovávat i obrázek Vaší podoby v rámci kopie Vašeho průkazu totožnosti. Činíme tak v případech, kdy využíváme procesu zjednodušené identifikace. Toto je naší společnosti výslovně umožněno a uloženo účinným zákonem proti praní špinavých peněz (č. 253/2008 Sb.), konkrétně ustanovením § 16 odst. 1 písm. c). Obrázek Vaší podoby je uchováván výhradně v rámci pořízené kopie Vašeho průkazu totožnosti a pouze elektronicky, v našem jednotném klientském systému. Po uplynutí výše uvedené lhůty deseti let je nenávratně vymazán. Rovněž v průběhu poskytování spotřebitelského úvěru jsme oprávnění ověřovat, zda jsou i nadále splněny podmínky pro poskytování Revolvingového úvěru, tedy zda jeho poskytování může pokračovat. Povinnost kontrolovat, zda jsou tyto podmínky splněny, nám u Revolvingového úvěru plyne ze zákona a rovněž tak činíme proto, abychom chránili své právní nároky.

Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme Vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme Vaše údaje pro vedení Vaší Zákaznické zóny s balíčkem MINI nebo MAXI a poskytování souvisejících funkcí. Také Vám s pomocí Vašich kontaktních údajů zasíláme naše nabídky. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo Váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu, a to buď:

 • bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 • na základě Vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete, žádáte o poskytnutí Odložené platby, Revolvingového úvěru, Splátek nebo Třetiny, je Vám určitý úvěrový produkt již poskytován či Vám pouze poskytujeme obecné a nezávazné informace.

2.1 Pokud navštívíte náš web
2.1.1 Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho zařízení. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku Vašeho zařízení, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se Vám nesmazaly údaje zadané v předchozím kroku žádosti o Odloženou platbu, Třetinu, Splátky nebo Revolvingový úvěr, abychom si mohli zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat Vás opakovaně o e-mail, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu Vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu a nejedná místo Vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do Vašeho zařízení na základě vašeho souhlasu ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují např. sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy či zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality. Na základě těchto cookies pro Vás též můžeme přizpůsobovat obsah našeho webu, například Vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat Vám další nabídky na míru na našem webu. Tyto cookies nazýváme statistické a analytické.

Dále též na základě Vašeho souhlasu umožňujeme do Vašeho zařízení uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách a pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sociálních sítí a na jiných webových stránkách, než je náš web. Tyto soubory cookies nazýváme reklamní soubory cookies a soubory cookies sociálních sítí.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části "Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?".

Pokud při návštěvě našeho webu při zobrazení informací o použití a nastavení souborů cookies kliknete na tlačítko „Souhlasím“, dáváte nám souhlas užití všech výše uvedených kategorií souborů cookies. Kliknutím na tlačítko „Nastavení soukromí“ si můžete nastavit individuální nastavení souborů cookies. Pokud kliknete na tlačítko „Pouze nezbytné“, budou použity pouze cookies nezbytné pro fungování naší webové stránky.

2.1.2 Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte web

skippay.cz

, zpracováváme údaje o Vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

 • získání informací, na základě, kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, aby se Vám naše služby používaly ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás;
 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvností našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinností reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu;
 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit Váš zážitek z používání našich služeb; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás;
 • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčností i bezpečností Vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost Vašich dat.

Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o následující údaje:

 • IP adresa Vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
 • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pokud tedy navštívíte náš web, používáme osobní údaje pro výše uvedené účely po dobu nejvýše 38 měsíců, přičemž po tuto dobu údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

2.2 Pokud se u nás zaregistrujete

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se Vás týkají zpracování popsaná v části "Pokud navštívíte náš web". V případě, že se zaregistrujete, pak navíc provádíme následující zpracování:

2.2.1 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud se zaregistrujete na webu

skippay.cz

, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení a údaje o Vašich platbách na základě plnění smlouvy s Vámi (bez Vašeho souhlasu), abychom mohli vést Vaši Zákaznickou zónu s některým z našich balíčků. Smlouva o využívání balíčku MINI nebo balíčku MAXI, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká Vaším souhlasem se Všeobecnými obchodními podmínkami. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence Vašeho balíčku MINI nebo balíčku MAXI, o jehož zrušení můžete kdykoli požádat.

2.2.2 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud se zaregistrujete na webu

skippay.cz

, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení a údaje o Vašich platbách také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu), a to za účelem:

 • získání informací, na základě, kterých pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami; pro tento účel můžeme použít rovněž údaje o Vašem chování při čtení e-mailů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás, a
 • poskytování nabídek a reklamy, kterou Vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat Vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich navazující produktů a služeb.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu existence Vašeho balíčku MINI nebo balíčku MAXI, který si můžete za stanovených podmínek zrušit, resp. po dobu 6 měsíců od zrušení tohoto balíčku. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku. Zasílání nabídek můžete kdykoli vypnout v „Nastavení“ v sekci „Novinky v e-mailu“.

2.3 Pro posouzení žádosti o Odloženou platbu nebo Třetinu
2.3.1 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud požádáte o poskytnutí Odložené platby nebo Třetiny, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s využitím call centra a údaje o Vašich platbách, které u Vás evidujeme, na základě oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za následujícími účely:

 • k předcházení podvodů; k tomu používáme i údaje o Vaší ochotě a schopnosti splácet, údaje o Vašem chování na webu a údaje o externí lustraci získané zejména z insolvenčního rejstříku; oprávněným zájmem je zde prevence a odhalování podvodného jednání;
 • k posouzení Vaší ochoty a schopnosti splácet; k tomu používáme i údaje o Vaší ochotě a schopnosti splácet a údaje o externí lustraci získané zejména z insolvenčního rejstříku; oprávněným zájmem je zde ochrana majetku;
 • abyste mohli dokončit svou žádost, například aby se Vám nepřerušilo vyplňování několika navazujících formulářů, nebo aby se neztratily volby učiněné na webu, abychom s Vámi mohli o platbě komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení nebo upomínku;
 • pro potřeby úhrady zboží nebo služby prostřednictvím Odložené platby, Třetiny či Revolvingového úvěru; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim obchodním partnerům, jak je popsáno v části "Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?";
 • v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte, např. pomocí call centra, jak je popsáno v části "Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů".

V některých případech zpracováváme i číslo občanského průkazu pro ochranu osob před zneužitím jejich identity na základě zájmu těchto osob spočívajícím v ochraně jejich práv a také pro předcházení podvodů; oprávněným zájmem je zde prevence a odhalování podvodného jednání.

Jestliže Vás z hlediska předcházení podvodů nejsme schopni prověřit automatizovaně (např. protože nemáte přidělené rodné číslo v rámci České republiky) a Vaše žádost o Odloženou platbu nebo Třetinu by proto musela být zamítnuta, můžeme k prověření na základě oprávněného zájmu provést dodatečné ověření, např. vyhledáním Vašich profilů na internetu, zejména veřejně dostupných profilů v rámci sociálních sítí. Získané a odvozené údaje zpracováváme po dobu 10 let od uhrazení poskytnutého úvěru, u zamítnutých žádostí o úvěr po dobu 6 měsíců od zamítnutí. Pokud se u nás zaregistrujete, používáme osobní údaje po dobu existence Vašeho balíčku MINI nebo balíčku MAXI, resp. po dobu 6 měsíců od zrušení tohoto balíčku.

2.3.2 Zpracování na základě plnění právních povinností

Zároveň máme na základě zákona proti praní špinavých peněz povinnost Vás před tím, než Vám poskytneme Odloženou platbu nebo Třetinu, identifikovat a zkontrolovat. Rovněž ověřujeme, zda nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce. K tomuto účelu nám slouží zejména údaje potřebné z titulu zákona proti praní špinavých peněz.

Na základě zákona o provádění mezinárodních sankcí jsme povinni předtím, než s Vámi uzavřeme smlouvu o poskytnutí Odložené platby nebo Třetiny posoudit, zda vůči Vaší osobě nejsou uplatňovány mezinárodní sankce. Pokud v rámci tohoto posouzení nalezneme Vaši osobu na seznamu sankcionovaných osob, nemůžeme Vám Odloženou platbu nebo Třetinu poskytnout. Pro tyto účely využíváme zejména údaje potřebné z titulu sankčního zákona.

2.3.3 Pokud udělíte svůj souhlas

Pokud žádáte o poskytnutí Odložené platby nebo Třetiny, můžeme s Vaším souhlasem využívat pro posouzení Vaší ochoty a schopnosti splácet, odvození údajů o Vaší ochotě a schopnosti splácet a prevenci podvodů i další dodatečné údaje:

 • údaje o Vašich předchozích objednávkách a údaje o Vašem chování na webu, které nám může poskytnout e-shop, ve kterém nakupujete, nebo je můžeme získat sami na našem webu, a které použijeme pro podrobnější posouzení Vaší ochoty a schopnost splácet a které Vám mohou zvýšit šanci, že Vám Odloženou platbu či Třetinu budeme moci poskytnout
 • údaje o externí lustraci zahrnující informace o Vašem využívání telekomunikačních služeb a placení za ně, které získáme tak, že Vaše telefonní číslo předáme telefonním operátorům, jež jsou uvedeni v části "Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?", aby nám na jeho základě tyto údaje poskytli; bližší informace o tomto zpracování naleznete

  zde

  ;
 • údaje potřebné pro identifikaci a kontrolu klienta, kterou jsme se pro zajištění co nejvíce bezpečného poskytování produktu rozhodli provádět,
 • v případě Třetiny též údaje o externí lustraci v Registru nebankovních informací, více informací naleznete v Informačním memorandu tohoto registru dostupným na stránce

  https://www.repi.cz

  .

Tyto údaje následně analyzujeme a odvozujeme z nich údaje, které využíváme k posouzení Vaší žádosti o poskytnutí Odložené platby či Třetiny. Pokud Odloženou platbu či Třetinu nezískáte, představuje toto zpracování osobních údajů automatizované rozhodování, v souvislosti, se kterým můžete uplatnit práva popsaná v části "Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?" Získané a odvozené údaje zpracováváme pro jednorázové posouzení Vaší ochoty a schopnosti splácet a dále po dobu 2 let od uhrazení poskytnuté Odložené platby či Třetiny, u zamítnutých transakcí po dobu 6 měsíců od zamítnutí. Pokud se u nás zaregistrujete, používáme osobní údaje po dobu existence Vašeho balíčku MINI nebo balíčku MAXI, resp. po dobu 6 měsíců od zrušení tohoto balíčku.

Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Své souhlasy můžete odvolat postupem pro uplatnění Vašich práv popsaným v části "Jak lze uplatnit jednotlivá práva?" Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

2.3.4 Automatizované rozhodování o žádosti o Odložené platbě nebo Třetiny

Při zpracování Vašich údajů pro tento účel používáme prvky automatizovaného rozhodování, které je nezbytné pro posouzení, zda Vám poskytneme Odloženou platbu či Třetinu. Automatizované rozhodování spočívá v tom, že náš scoringový program na základě Vašich osobních údajů vyhodnotí Vaši ochotu a schopnost splácet, popř. posoudí přítomnost znaků podvodného jednání a podle toho schválí nebo zamítne Vaši žádost o poskytnutí Odložené platby či Třetiny.

Tyto procesy probíhají automatizovaně bez zapojení lidského prvku. Díky tomu můžete získat Odloženou platbu či Třetinu rychle a bez čekání na schvalování našimi zaměstnanci, kteří se mohou soustředit na to, aby Vám poskytovali potřebnou podporu a zlepšovali pro Vás naše stávající služby.

V souvislosti s tímto zpracováním můžete uplatnit práva popsaná v části "Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?", zejména právo na přezkum rozhodnutí člověkem.

2.4 Pro posouzení žádosti o Odloženou platbu nebo Třetinu

Pokud je Vám Odložená platba či Třetina poskytnuta a pokud ji včas neuhradíte, používáme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vašich platbách, údaje o Vašich předchozích objednávkách, údaje o externí lustraci a údaje o Vaší ochotě a schopnosti splácet, které o Vás odvodíme, za účelem vymáhání Vašich případných neuhrazených splátek; naším oprávněným zájmem je zde ochrana našich právních nároků.

Pokud požádáte o Odloženou platbu či Třetinu, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vašich platbách a údaje o Vaší ochotě a schopnosti splácet, které o Vás odvodíme, na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) také za účelem:

 • získání informací, na základě, kterých pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování Vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás;
 • vnitřní evidenci a kontrolu řádného poskytování našich služeb; naším oprávněným zájmem je zajištění kvality námi poskytovaných služeb.

Pro vymáhání Vašich případných splátek, u nichž jste v prodlení, a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby, a to od okamžiku uhrazení Odložené platby, splacení Třetiny nebo od počátku Vašeho prodlení. Pro ostatní účely zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 2 let a v případě identifikačních údajů po dobu 10 let od splacení poskytnuté Odložené platby či Třetiny, u zamítnutých transakcí po dobu 6 měsíců od zamítnutí. Pokud se u nás zaregistrujete, používáme osobní údaje po dobu existence Vašeho balíčku MINI nebo balíčku MAXI, resp. po dobu 6 měsíců od zrušení tohoto balíčku. V případě zjištění pokusu o podvodné jednání uchováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, po dobu 5 let. Co se týče doby zpracovávání Vašich osobních údajů platí, že pokud existuje více právních titulů, na základě, kterých můžeme či musíme Vaše osobní údaje zpracovávat po různě dlouhou dobu, vždy se uplatní lhůta delší.

Pokud požádáte o Odloženou platbu či Třetinu, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich platbách, na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) také za účelem poskytování nabídek a reklamy, které Vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo Vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich navazujících produktů a služeb. Pro tento účel používáme Vaše identifikační a kontaktní údaje, dokud toto zpracování neodmítnete. Údaje o schválených platbách používáme po dobu 2 let od schválení Odložené platby či Třetiny, u zamítnutých transakcí po dobu 6 měsíců od zamítnutí. Pokud se u nás zaregistrujete, používáme osobní údaje po dobu existence Vašeho balíčku MINI nebo balíčku MAXI, resp. po dobu 6 měsíců od zrušení tohoto balíčku.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

2.5 Pro posouzení žádosti o Revolvingový úvěr nebo Splátek

Pokud nás požádáte o poskytnutí Revolvingového úvěru nebo Splátek, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely posouzení, zda s Vámi můžeme Smlouvu o Revolvingovém úvěru nebo Smlouvu o Splátkách uzavřít, a to na základě oprávněného zájmu, plnění právních povinností nebo Vašeho souhlasu, jak je popsáno dále.

2.5.1 Automatizované rozhodování v případě žádosti o Revolvingový úvěr nebo Splátky

Při zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel používáme prvky automatizovaného rozhodování, které je nezbytné pro rychlé ověření a rozhodnutí, zda můžeme příslušnou smlouvu o spotřebitelském úvěru uzavřít. V rámci automatizovaného rozhodování využíváme náš scoringový program. Na základě získaných informací, které směřují zejména k posouzení Vaší ochoty a schopnosti splácet, příp. posouzení přítomnosti znaků podvodného jednání, dochází k automatizovanému rozhodování, zda s Vámi můžeme Smlouvu o Revolvingovém úvěru nebo Smlouvu o Splátkách uzavřít. K automatickému prověřování dochází i při nahlížení do Nebankovního registru klientských informací a při ověřování, zda nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce. Pro posouzení rizikovosti daného obchodního vztahu rovněž automaticky zjišťujeme, zda nejste veden v seznamu OFAC nebo obdobném seznamu.

Tyto procesy probíhají automatizovaně bez zapojení lidského prvku. Díky tomu může dojít k uzavření Smlouvy o Revolvingovém úvěru nebo Smlouvy o Splátkách velmi rychle a bez čekání na manuální schvalování našimi zaměstnanci, kteří se mohou soustředit na to, aby Vám poskytovali potřebnou podporu a zlepšovali pro Vás naše stávající služby.

V souvislosti s tímto zpracováním můžete uplatnit práva popsaná v části "Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?", zejména právo na přezkum rozhodnutí člověkem.

2.5.2 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud žádáte o Revolvingový úvěr nebo Splátky, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o platbách, které u Vás evidujeme, případně údaje související s využitím call centra na základě oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem zjištění, zda s Vámi můžeme uzavřít Smlouvu o Revolvingovém úvěru nebo Smlouvu o Splátkách:

 • abyste mohli dokončit svou žádost, například aby se Vám nepřerušilo vyplňování několika navazujících formulářů, nebo aby se neztratily volby učiněné na webu;
 • v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte, např. pomocí call centra, jak je popsáno v části "Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů".
2.5.3 Zpracování na základě plnění právních povinností

Na základě zákona o spotřebitelském úvěru jsme povinni předtím, než s Vámi uzavřeme Smlouvu o Revolvingovém úvěru nebo Smlouvu o Splátkách, posoudit Vaši úvěruschopnost, resp. posoudit Vaši schopnost splácet spotřebitelský úvěr. Pokud v rámci tohoto posouzení nedospějeme ke kladnému závěru, nemůžeme Vám daný úvěr poskytnout. Pro tyto účely využíváme zejména údaje o externí lustraci / údaje o Vaší ochotě a schopnosti splácet.

Pro výše uvedené účely posuzujeme či používáme informace získané zejména z insolvenčního rejstříku, od telefonních operátorů, ze scoringové aplikace Československé obchodní banky a z Nebankovního registru klientských informací. Bližší informace můžete najít rovněž v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací, které obsahuje rovněž základní informace o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací. Toto informační memorandum najdete rovněž na našem webu (

skippay.cz/informacni-memorandum

).

Zároveň máme na základě zákona proti praní špinavých peněz povinnost před tím, než společně uzavřeme Smlouvu o Revolvingovém úvěru nebo Smlouvu o Splátkách, Vás identifikovat a zkontrolovat. Rovněž ověřujeme, zda nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce. K tomuto účelu nám slouží zejména údaje potřebné z titulu zákona proti praní špinavých peněz.

Na základě zákona o provádění mezinárodních sankcí jsme dále povinni předtím, než s Vámi uzavřeme Smlouvu o Revolvingovém úvěru nebo Smlouvu o Splátkách posoudit, zda vůči Vaší osobě nejsou uplatňovány mezinárodní sankce. Pokud v rámci tohoto posouzení nalezneme Vaši osobu na seznamu sankcionovaných osob, nemůžeme Vám Revolvingový úvěr nebo Splátky poskytnout. Pro tyto účely využíváme zejména údaje potřebné z titulu sankčního zákona.

Pokud došlo k zamítnutí Vaší žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru, zpracováváme Vaše osobní údaje pro uvedené účely po dobu 1 roku ode dne, kdy jsme Vaši žádost zamítli.

2.5.4 Pokud udělíte svůj souhlas

Pokud žádáte o Revolvingový úvěr nebo Splátky, můžeme s Vaším souhlasem využívat pro posouzení Vaší ochoty a schopnost splácet, odvození údajů o Vaší ochotě a schopnost splácet a prevenci podvodů i další dodatečné údaje: údaje o Vašem využívání telekomunikačních služeb a placení za ně, které získáme tak, že Vaše telefonní číslo předáme telefonním operátorům, jež jsou uvedeni v části "Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?", aby nám na jeho základě tyto údaje poskytli. Tyto dodatečné údaje následně analyzujeme a odvozujeme z nich údaje, které využíváme k posouzení Vaší žádosti o Revolvingový úvěr nebo Splátky. Získané a odvozené údaje zpracováváme po dobu existence Vašeho balíčku MAXI, resp. po dobu 6 měsíců od zrušení tohoto balíčku.

Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni nám je poskytnout. Své souhlasy můžete odvolat postupem pro uplatnění Vašich práv popsaným v části "Jak lze uplatnit jednotlivá práva?" Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

2.6 Při poskytování Revolvingového úvěru nebo Splátek

Pokud jsme uzavřeli Smlouvu o Revolvingovém úvěru nebo Smlouvu o Splátkách, používáme Vaše osobní údaje, zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje potřebné z titulu zákona proti praní špinavých peněz, údaje o Vašich platbách, údaje o Vaší ochotě a schopnosti splácet, které o Vás evidujeme, na základě našeho oprávněného zájmu a pro účely plnění právních povinností.

2.6.1 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud jsme společně uzavřeli Smlouvu o Revolvingovém úvěru nebo Smlouvu o Splátkách, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení a údaje o Vašich platbách na základě plnění smlouvy s Vámi (bez Vašeho souhlasu), abychom mohli vést Váš balíček MAXI. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence smlouvy o spotřebitelském úvěru.

2.6.2 Zpracování na základě oprávněného zájmu

V případě, že Vám poskytujeme Revolvingový úvěr nebo Splátky, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vašich platbách, údaje o Vašich předchozích objednávkách, údaje o externí lustraci a údaje o Vaší ochotě a schopnosti splácet, které u Vás evidujeme, na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) také:

 • abychom s Vámi mohli o platbě komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení nebo upomínku; naším oprávněným zájmem je zde ochrana našich právních nároků;
 • za účelem vymáhání našich případných pohledávek; naším oprávněným zájmem je zde ochrana našich právních nároků;
 • pro potřeby ceny objednávky zboží; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim obchodním partnerům, jak je popsáno v části "Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?"; naším oprávněným zájmem je zde ochrana našich právních nároků;
 • za účelem analýzy Vašeho chování, abychom mohli posoudit, zda je nezbytné vyžadovat od Vás vícefaktorovou autorizaci;
 • za účelem získání informací, na základě, kterých pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování Vaší spokojeností s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb;
 • pro vnitřní evidenci a kontrolu řádného poskytování našich služeb; naším oprávněným zájmem je zajištění kvality námi poskytovaných služeb.

Pokud nejsme na základě jiných důvodů povinni zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu delší, postupujeme následovně. Pro vymáhání Vašich případných neuhrazených splátek a naší vnitřní evidence a kontroly zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. Tato lhůta se počítá ode dne splatnosti půjčené částky za příslušný kalendářní měsíc. Pro ostatní účely zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu existence Vašeho balíčku MAXI, resp. po dobu 6 měsíců od zrušení tohoto balíčku. V případě zjištění pokusu o podvodné jednání uchováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, po dobu 5 let.

Dále zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich platbách na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) také za účelem poskytování nabídek a reklamy našich navazujících služeb, které Vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo Vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel používáme Vaše identifikační a kontaktní údaje, dokud toto zpracování neodmítnete.

Co se týče doby zpracovávání Vašich osobních údajů platí, že pokud existuje více právních titulů, na základě, kterých můžeme či musíme Vaše osobní údaje zpracovávat po různě dlouhou dobu, vždy se uplatní lhůta delší.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

2.6.3 Zpracování na základě plnění právních povinností

I v průběhu poskytování Revolvingového úvěru jsme zejména na základě zákona o spotřebitelském úvěru povinni zkoumat, zda nedošlo ke změně poměrů, a tedy ke změně schopnosti a ochoty splácet poskytovaný úvěr. Pro tyto účely využíváme zejména údaje o externí lustraci a údaje o Vaší ochotě a schopnosti splácet.

Zároveň máme na základě zákona proti praní špinavých peněz povinnost v průběhu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru kontrolovat klienty a rovněž ověřit, že jste se nestal politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce. Také kontrolujeme jednotlivé transakce, abychom ověřili, že se nejedná o podezřelý obchod podle zákona proti praní špinavých peněz. K tomuto účely nám slouží zejména údaje potřebné z titulu zákona proti praní špinavých peněz.

Pro potřeby plnění povinností podle zákona o spotřebitelském úvěru zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od ode dne, kdy jsme ukončili Smlouvu o Revolvingovém úvěru nebo Smlouvu o Splátkách, nebo 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta. Pro účely plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz, tedy osobní údaje spojené s Vaší identifikací, kontrolou a obchodním vztahem, zpracováváme po dobu 10 let ode dne, kdy jsme ukončili Smlouvu o Revolvingovém úvěru nebo Smlouvu o Splátkách. Zpracování na základě plnění ostatních právních povinností.

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o platbách a údaje potřebné z titulu zákona proti praní špinavých peněz, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního čerpání Vašeho úvěru. V případě poskytnutí Revolvingového úvěru nebo Splátek uchováváme Vaše osobní údaje nejvýše po dobu 10 let od okamžiku, kdy došlo ke skončení poskytování daného úvěru.

2.7 Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s využitím call centra včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení Vašich požadavků; pokud se Váš požadavek vztahuje ke smlouvě s námi, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy;
 • evidence Vašich požadavků, abychom mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
 • prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, např. když uplatníte reklamaci;
 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.
2.8 Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním a zobrazováním našich nabídek

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním a zobrazováním našich nabídek, budeme na základě Vašeho souhlasu používat Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení, údaje o platbách, údaje o Vašem chování na webu a při čtení zpráv, které Vám zasíláme, pro poskytování přizpůsobených nabídek nás i našich partnerů. Nabídky Vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou či poštou, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky. Zároveň můžeme pro zobrazení našich nabídek na dalších webech předat Vaše identifikační a kontaktní údaje provozovatelům reklamních a sociálních sítí, kteří jsou uvedeni v části "Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?".

Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte Váš souhlas se zpracováním. Udělení souhlasu je dobrovolné a nejste povinni nám jej poskytnout. Udělený souhlas můžete odvolat postupem pro uplatnění Vašich práv popsaným v části "Jak lze uplatnit jednotlivá práva?" Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

3. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. Údaje předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. Pokud budete souhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem marketingu, můžeme je v nezbytném rozsahu předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech._

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. V některých případech, zejména při sjednávání pojistných produktů vystupujeme také v roli zpracovatele pro ČSOB pojišťovnu, a. s., IČO: 45534306, jejíž pojistné produkty a služby nabízíme jako pojišťovací zprostředkovatel. Bližší informace o zpracování osobních údajů v rámci těchto produktů získáte vždy v dokumentaci příslušného produktu, kterou Vám poskytneme při jeho sjednávání.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 1. na základě Vašeho souhlasu provozovatelům reklamních a sociálních sítí, jak je popsáno v části "Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním a zobrazováním našich nabídek", a to konkrétně:
 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde:

  policies.google.com/technologies/ads

 • Meta Platforms Ireland Limited, se sídlem ATTN: Privacy Operations, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde

  cs-cz.facebook.com/about/privacy

 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 26168685; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde:

  https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

 1. e-shopu, na kterém jste o daný úvěrový produkt požádali, abychom mohli potvrdit, že Vaše žádost byla schválena či zamítnuta a zajistit další kroky související s úhradou Vaší objednávky;
 2. v souvislosti s uhrazením Odložené platby, Třetiny či čerpáním Revolvingového úvěru obchodním partnerům pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350;
 3. pro ověření platnosti Vašeho občanského průkazu na základě oprávněného zájmu České republice – Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7;
 4. na základě Vašeho souhlasu v souvislosti s posuzováním Vaší ochoty a schopnosti splácet, jak je uvedeno v části "Po posouzení žádosti o Odloženou platbu nebo Třetinu" a v části "Pro posouzení žádosti o Revolvingový úvěr nebo Splátek", partnerům, kteří nám poskytnou další údaj o Vaší schopnosti a ochotě splácet a rovněž pro předcházení podvodům, konkrétně:
 • telefonním operátorům, konkrétně společnostem T-Mobile Czech Republic a. s., IČO: 64949681; O2 Czech Republic a. s., IČO: 60193336; Vodafone Czech Republic a. s., IČO: 25788001;
 1. poskytovatelé nástrojů, které nám pomáhají s ověřováním Vaší úvěruschopnosti, s odhalováním podvodů a plněním povinného ověřování podle zákona o spotřebitelském úvěru a zákona proti praní špinavých peněz, a to zejména:
 • Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části "Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?". Takovými zpracovateli jsou:

 1. zprostředkovatelé údajů o Vaší ochotě a schopnosti splácet a pro předcházení podvodům, zejména Společnosti pro informační databáze, a. s., IČO: 26118513;
 2. poskytovatelé nástrojů, které nám pomáhají s ověřováním Vaší úvěruschopnosti podle zákona o spotřebitelském úvěru, a to zejména:
 • CNCB – Czech Non Banking Credit Bureau, z. s. p. o., IČO: 71236384;
 • CRIF – Registr platebních informací s. r. o., IČO: 057 75 809, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4;
 1. společnost BudgetBakers s. r. o., IČO: 02882957, která je držitelem oprávnění k činnosti správce informací o platebním účtu a jejímž prostřednictvím můžete doložit své příjmy;
 2. při vydávání platebních karet a zpracovávání platebních transakcí předáváme Vaše údaje Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350;
 3. provozovatelé nástrojů, které nám pomáhají s odhalováním podvodů, zejména AVANTRO, s. r. o., IČO: 04997476, a Resistant AI, IČO: 07825439;
 4. naše aplikace dále obsahuje antimalware/antivirové detekce a detekci změněných administrátorských práv (root/jailbreak), které rozpoznají, zda je zařízení, ze kterého přistupujete do naší aplikace, bezpečné a případně zda nebylo napadeno rizikovým virem. Tyto nástroje shromažďují a následně zpracovávají informace o nastavení zabezpečení zařízení (např. vypnutý zámek obrazovky, apod.), informace o integritě aplikace a operačního systému (např. změněná administrátorská práva [root/jailbreak], spuštění v emulátoru, použití hooking frameworku, apod.), informace o zařízení (např. model zařízení, anonymní identifikátor zařízení pro kontrolu, že aplikace je spuštěná na stejném zařízení, na kterém byla původně nainstalovaná), metadata všech nainstalovaných aplikací pro vyhodnocení potencionálně škodlivých aplikací v zařízení, nastavení oznámení a IP adresa. Uvedené údaje jsou zpracovávány za účelem prevence podvodů, bezpečnosti uživatelů, dodržování předpisů a dále pro analýzy pro zlepšení zabezpečení a vyhodnocování potencionální hrozeb. Identifikaci škodlivých aplikací (malware) v aplikaci instalované v mobilním zařízení pro nás zajišťuje jako dodavatel společnost Wultra s.r.o., IČO: 03643174, která Vaše data nepředává žádným třetím osobám. Popsaná data jsou využívána po dobu využívání naší aplikace;
 5. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a technické podpory, jako je např. Amazon Web Services EMEA SARL;
 6. provozovatelé marketingových nástrojů, jako je The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA a Google Ireland se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a IMIX FastSoft SRL, 10 Matei Basarab str., Chisinau, Moldavsko;
 7. zpracovatelé externí komunikace, především SMS komunikace, jako KONZULTA Brno, a. s., IČO: 25548085.

4. Z jakých zdrojů vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme od internetových obchodů, na kterých nakupujete, přímo od Vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s Vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od telefonních operátorů nebo získat z veřejných zdrojů.

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které získáme od e-shopu, ve kterém nakupujete. Další osobní údaje získáváme přímo od Vás (včetně obrazu Vaší podoby, pokud je využita zjednodušená identifikace) při vytváření a používání Zákaznické zóny s balíčkem MINI nebo balíčkem MAXI, nebo při komunikaci s námi například na call centru. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv a nahráváním hovorů na call centru.

Pokud žádáte o Odloženou platbu, můžeme na základě Vašeho souhlasu pro posuzování Vaší ochoty a schopnosti splácet získat dodatečné údaje od telefonních operátorů (přesná identifikace těchto subjektů je uvedena v části "Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?") a také z insolvenčního rejstříku.

V případě, že jste zažádal o Revolvingový úvěr nebo Splátky, nebo Vám již spotřebitelský úvěr poskytujeme, získáváme rovněž informace v rámci scoringu od Československé obchodní banky, z Nebankovního registru klientských informací.

5. Předávání údajů mimo EU/EHS

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části "Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?" můžeme Vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že po zvážení všech aspektů daného zpracování dospějeme k závěru, že pro ochranu Vašich práv postačí, když se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese

eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=CS

, nebo že je dostatečná ochrana vašich osobních údajů a vašich práv zajištěna jiným způsobem, např. prostřednictvím mechanismu Trans-Atlantic Data Privacy Framework .

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížností.

Stejně jako my máme svá práva a povinností při zpracování Vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

6.1 Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které konkrétní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie v průběhu následujících 12 měsíců již s poplatkem souvisejícím s vyřízením Vaší žádosti.

6.2 Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

6.3 Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část "Právo vznést námitku proti zpracování") u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinností nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část "Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?").

6.4 Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v části "Právo vznést námitku proti zpracování"). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
6.5 Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (viz část "Pokud udělíte svůj souhlas") nebo na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

6.6 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část "Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?"). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít s ohledem na Vaši situaci závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

6.7 Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. V rámci tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnuti bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí.

6.8 Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

uoou.cz

.

7. Jak lze uplatnit jednotlivá práva

Jednoduše vyplňte formulář na webu v sekci „Správa osobních údajů“ nebo nám zavolejte a my Vám formuláře pomůžeme vyplnit.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na +420 226 288 700.

Nejrychlejší způsob, jak lze uplatnit a požádat o výkon práva, je pomocí vyplnění webového formuláře pod odkazem „Správa osobních údajů“.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitost Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů je Vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. Roli pověřence pro nás vykonává JUDr. Mirka Pešková.

Pověřence lze kontaktovat pomocí formuláře, který naleznete na našem webu pod odkazem „Správa osobních údajů“ nebo na adrese

dpo@skippay.cz

.